Själslig kraft

Mental styrka, emotionell balans, fysisk styrka och drivkraft är begrepp de flesta är bekanta med. Men vad är själslig kraft? När jag kanaliserade boken “Samtal med andevärlden” fick jag det förklarat för mig och förklaringen kändes sann i mig. Jag delar den kanaliseringen här, eftersom jag tycker att den själsliga kraften verkligen behövs i dessa tider. Så får du känna efter hur den känns i dig.

“Kraften, den egna kraften är viktig för er. Ni behöver hitta er egen kraft. Ni ska inte låna kraft
av varandra. Ni ska ha er egen kraft inom er. Ni har en enorm kraftkälla att tillgå – hela
universums kraftkälla. Ni har allting ni behöver inom er – likväl försöker ni hitta den utanför
er. Kraften bor i er kropp, er själ och er ande. Ni har även en mental kraft, men den är föga
stark, i jämförelse med den själsliga kraften.
Själskraften är kopplad till Gud och universum. Den besitter all kraft ni behöver. När ni lär er
att leva i er själsliga kraft, blir ni orubbliga och motståndskraftiga mot allt som inte är i
enlighet med er själsliga väg och gåvor. Ni behöver hitta den själsliga kraften, för att kunna
genomföra era uppdrag på jorden. Det är själskraften som får er att välja er väg och gå den
med beslutsamhet, men också med lyhördhet. Bombastisk kraft är ingenting vi efterfrågar
hos er, men mänsklig kraft som kan stå emot påfrestningar, ifrågasättanden, kritik och hån.
Ni behöver inte tåla hån och elakheter när ni lever på jorden. Ni ska inte ens behöva uppleva
det. När ni är i er själsliga kraft, upplever ni inte dessa hån och elakheter. Ni vet vem ni är
och hur omåttligt kraftfulla ni är dessutom. Ni kan er sak och ni vet vad ni vill. Drivkraft kan
man kalla det, men den själsliga kraften är ändå av ett annat slag. Den är helt naturlig.
Drivkraft härstammar ofta från solarplexus trakten. Den handlar ofta om karriär, vinning och
beslutsamhet att lyckas. Vi vill inte att ni ska bevisa att ni kan. Vi vill bara att ni ska känna att
ni kan er sak. Ni behöver inte bevisa er för andra människor, när ni är i er egen själsliga kraft.
Då bara är ni de ni är och ni kan göra det ni kom till jorden för. Ni kan stå stadiga och starka i
era övertygelser om vem ni är här och varför ni är här. Precis som Jesus gjorde. Han visste
mycket väl vem han var och varför han kom till jorden. Hans kraft var omåttligt stor, men
bemärk väl, också väldigt ödmjuk, förlåtande, förstående och empatisk – eftersom den
själsliga kraften bor i hjärtat – Guds hjärta. Han visste att han kom till jorden för att visa vad
kärlek och förlåtelse är. Han försonades med alla som kom på hans väg. Han ville inte skapa
konflikt. Men ibland var konflikten så stor att han drogs med in i den, men han löste den med
kärlek, förståelse, ödmjukhet och respekt.
Den själsliga kraften är mjuk och stark. Den är ödmjuk och varm. Den är välvillig och
välmenande. Den är god – om vi nu kan skilja på gott och ont. Det som frambringar smärta är
inte alltid ont. Men det kan verka så. Det kan verka som att när man sårar någon så har man
frambringat den smärta. Men någon som står i sin själsliga kraft, kan inte känna något annat
än emotionell smärta och fysisk smärta. Själsligen kan man inte bli sårad, om man befinner
sig i sin egen själsliga kraft.


Ni kan hitta till er egen själsliga kraft genom att leva nära hjärtat, men också nära själens
gåvor. När ni utvecklar och förfinar era själsliga gåvor, då kommer ni hela tiden närmare er
själ. Visst kan ni ifrågasätta er själva på vägen, men det har med gamla präglingar och
samhällsstrukturen att göra. Vi här i etern – vi har inga sådana förehavanden.
Vi dömer inte, vi berömmer inte, men vi kan följa er på avstånd och njuta av era själsliga
insikter om vem ni är. Vi vill visa er vägen hem – inte bara till era hjärtan – utan också hem
till era själar och den inneboende själsliga kraften. Så börja sök vem ni är i er själ – vilka
själsliga gåvor ni har att dela med världen. Gör sedan det som ni är ämnade att göra. Lys upp
i världen. Ty själens ljus är starkare än någon lampa. Det är ett ljus som sprider sig över
världen. Ju fler ni är som hittar ert själsliga ljus, ju fler kommer att hitta det efter er. Desto
ljusare blir världen. För när ni lever enligt ert själsliga uppdrag och lyser ert själsliga ljus – då
sprids ljuset över världen. Stå i er kraft och lys ert ljus. Så ska ni få se att hela världen
kommer att bli en bättre plats att leva på så småningom. Lys stjärna, lys” Amen, Ljusfolket.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.